/family-3581782_960_720.jpg
Gezinscoaching

Samenleven in een gezin, opvoeden van kinderen, onderlinge interacties,  het invullen van de rol als ouder, communicatie,.. het verloopt niet altijd makkelijk.

Als gezinsbegeleider focussen we op het netwerk van het kind of de jongere. Dit gebeurt vooral vanuit meerzijdige partijdigheid: Iedere schakel in het netwerk heeft  zijn eigen stem en verhaal. We willen ruimte maken om die te beluisteren.


Daarom kunnen we gesprekken organiseren waarin iedereen samen rond de tafel komt te zitten of indien aangewezen kan dit ook individueel of met een deel van het gezin .

De problemen die binnen het gezin ervaren worden, worden samen in kaart gebracht. We gaan op zoek naar hulpbronnen en sterktes binnen het gezin en zullen deze inzetten om samen de moeilijkheden te overwinnen om nadien krachtiger (samen) in het leven te staan. We gaan hierbij steeds uit van de veerkracht van een gezin: ieder gezin heeft (vaak ondergesneeuwde) mogelijkheden/vaardigheden/potentieel.

Contextgesprekken kunnen aanvullend zijn op een individuele begeleiding van een kind binnen de praktijk, maar kunnen ook zonder dat uw kind of jongere in therapie is .

We proberen dan vooral aan (groot)ouders handvaten te geven om moeilijke processen terug in beweging te krijgen. Ook hier wordt maximaal ruimte gecreëerd voor de eigen ervaring en gevoelens als (groot)ouder:

Wat maakt dat dit gedrag van uw kind of jongeren zoveel teweeg brengt in jullie gezin? Hoe zijn jullie opvoedingswaarden en -normen? Welke verwachtingen hebben jullie ten aanzien van je  kind of jongere? Etc.

Contextgesprekken kunnen heel diverse zijn nl. oudergesprekken, gezinsgesprekken en/of overlegmomenten met relevante netwerkpartners (school, huisarts, clb, begeleider van een hobby, …) . Deze gesprekken kunnen in de praktijk doorgaan of in de thuiscontext en worden steeds afgestemd en besproken. In onderling overleg wordt bekeken wat nuttig of haalbaar is.

Gezinnen die nood ervaren aan extra ondersteuning bij:

  • Vastgelopen interacties  (vb. hoogoplopende ruzies, moeilijke gesprekken, zware discussies, …) in het gezin
  • Opvoedingsvragen
  • Verwerking echtscheiding
  • Moeilijkheden in een nieuw samengesteld gezin of éénouder gezin
  • Persoonlijke processen die een invloed hebben op het gezinsgebeuren


Een gezinsgesprek van 1u: 70€

Afhankelijk van de mutualiteit kan er een gedeeltelijke terugbetaling zijn, deze terugbetalingsformaliteiten zijn analoog aan de individuele terugbetalingen.