Individuele begeleiding van het kind

Volwassenen praten met elkaar over wat ze meemaken in hun leven. Ook kinderen doen dit, maar naast praten spelen ze er ook vaak over. In de begeleiding van kinderen wordt er daarom naast een individueel gesprek gebruik gemaakt van spel, tekenen, knutselen,… Daarnaast wordt (rollen)spel ook gebruikt om het kind nieuwe vaardigheden aan te leren.

In gesprek met het kind worden vaak metaforen gebruikt om complexe zaken op een begrijpelijke manier uit te leggen.

Psychodiagnostiek

 • Intelligentie-onderzoek:

Aan de hand van een intelligentie-test trachten we een ruim beeld te verkrijgen van de cognitieve capaciteiten van een kind.

De redenen tot afnemen van intelligentie-onderzoek kunnen onder meer zijn: vragen omtrent de cognitieve mogelijkheden van een kind, vermoeden van hoogbegaafdheid, tegenvallende schoolresultaten, als onderdeel van ruimere beeldvorming omtrent het functioneren van een kind, …

Een intelligentie-onderzoek kan aangevraagd worden door de ouders, op advies van de school, op doorverwijzing van de logopedist of arts.

Binnen onze praktijk gebruiken we de meest gehanteerde, officiële, gestandaardiseerde testen voor IQ-bepaling: de WPPSI III NL (van 3 jaar tot 7 jaar) en de WISC III NL (van 6 jaar tot 16 jaar).

Een intelligentieonderzoek duurt 1,5 à 2 uur.
De afname, verwerking en uitgebreide verslaggeving met inbegrip van observatiegegevens, kost 150 €.

 • Concentratie-onderzoek:

Aan de hand van een concentratie-onderzoek brengen we de mogelijkheden van een kind op vlak van concentratie en aandacht in beeld. We doen dit aan de hand van gestandaardiseerd onderzoek en testmateriaal: de TEA-CH, en Bourdon-Vos.

Op basis van het onderzoek trachten we een indicatie te geven of er sprake kan zijn van een onderliggende ontwikkelingsstoornis (zoals bijv ADHD) of er eerder een emotionele oorzaak aan de basis ligt. 

Het onderzoek kan aangevraagd worden op basis van vermoedens van moeilijke concentratie door de ouders, arts, logopedist, kinderpsychiater, …

Een aandachts- en concentratieonderzoek duurt meestal 1.5 uur en kan verspreid worden over verschillende testmomenten. De afname, verwerking en uitgebreide verslaggeving met inbegrip van observatiegegevens, kost 150 €.

Algemeen

 • We bieden psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.
 • Je kan bij ons terecht met psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen.
 • Je kan je aanmelden in onze praktijk op eigen initiatief of op doorverwijzing van een arts.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die aangewezen is bij psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen. Binnen psychotherapie kan je in de eerste plaats op verhaal komen. De therapeut gaat met jou samen op zoek. We trachten vanuit jouw verhaal, de betekenis van de klachten of problemen te achterhalen. Op die manier kan je tot inzicht komen en samen met de psycholoog op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. We hebben hierbij oog voor de krachten die binnen jezelf aanwezig zijn.

Binnen praktijk Listoire zijn al onze psychologen master in de Klinische Psychologie, erkend door de Psychologencommissie, én psychotherapeut (in opleiding).

Wat is een psycholoog?

Een klinisch psycholoog heeft een masteropleiding in de Klinische Psychologie genoten aan de universiteit. Wie voldoet aan deze opleidingsvoorwaarde, wordt erkend door de Psychologencommissie.

Je kan bij een klinisch psycholoog terecht voor psychodiagnostiek en preventie en behandeling van psychologische problemen of klachten.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die bovenop zijn/haar basisopleiding als master in de Klinische Psychologie een bijkomende vierjarige specialisatie-opleiding in de psychotherapie heeft gevolgd en zich met andere woorden nog verder bekwaamd heeft in de behandeling van psychologische problemen.

Wat is systeemtherapie?

In de systeemtheoretische psychotherapie gaan we ervan uit dat de klacht van een persoon nooit los kan gezien worden van zijn of haar context. We hebben dan ook ten volle aandacht voor de complexe wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving: de gezinscontext, de sociale netwerken waarin iemand zich beweegt, maar ook de ruimere sociale en maatschappelijke omgevingswereld. Vanuit het systeemdenken gaan we steeds op zoek naar de ruimere betekenis van de klacht van een individu. Naast het verwerven van inzicht hieromtrent, gaan we samen op zoek naar hoe hierin verandering kan ontstaan. We focussen hierbij ook expliciet op de sterktes en krachten van een persoon en zijn omgeving.

Wat is cognitieve gedragstherapie ?

In de cognitieve gedragstherapie staat het gedrag en de gedachten van de persoon in het hier en nu centraal. We gaan er namelijk vanuit dat hoe iemand handelt of hoe iemand denkt, bepaalt hoe iemand zich voelt. ‘Hier en nu’ betekent dat de focus ligt op het in kaart brengen en verbeteren van het huidig functioneren. Ervaringen uit het verleden kunnen echter ook aan bod komen indien deze het huidig functioneren beïnvloeden. In samenspraak met de cliënt wordt via oefeningen verandering in denken en handelen gestimuleerd, om zo tot verandering in gevoel en afname van de klachten te komen.

Wat is oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie?

Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van een probleem niet moet kennen om het probleem te doen verdwijnen. Deze therapie is gericht op de competenties en hulpmiddelen die een cliënt ter beschikking heeft. Vanuit respect voor en interesse in de cliënt wordt gezocht naar het doel dat de cliënt zelf voor ogen heeft en hoe dit bereikt kan worden door het zetten van kleine haalbare stappen. Het is belangrijk om hierbij ook de omgeving van de cliënt te betrekken.

Wat is holistisch werken?

Binnen het holistisch werk gaan we ervan uit dat lichaam en geest één zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit betekent dat we bij lichamelijke klachten specifiek op zoek gaan naar de betekenis van deze klacht binnen het ruimere functioneren van een persoon, en de interactie met het psychisch welbevinden. We vertrekken vanuit het idee dat er steeds sprake is van een wederzijdse interactie tussen psyche en lichaam. Het biopsychosociaal model vormt het uitgangspunt van deze benaderingswijze.

Wat is kinderyoga?

In de kinderyoga worden yogahoudingen gecombineerd met spel. Deze spelletjes kunnen ademhalingsspelletjes, massagespelletjes of zelfs tekeningen zijn. Kinderen leren hierbij hun eigen grenzen kennen en leren de grenzen van anderen te respecteren. Kinderyoga biedt tal van voordelen. Niet alleen verbetert het de motoriek en houdt yoga het lichaam soepel. Het verhoogt ook de concentratie, prikkelt de zintuigen en leert kinderen hoe ze zichzelf tot rust kunnen brengen.

 

 

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht bij:

 • Emotionele problemen: (faal)angst, piekeren, veelvuldig huilen, angsten
 • Gedragsproblemen: woede-buien, …
 • Eetproblemen: anorexia, boulemie, obesitas,..
 • Angst: faalangst, specifieke fobie, …
 • Slaaproblemen
 • Sociale moeilijkheden: pesten, assertiviteit, moeilijk aansluiting vinden, …
 • ...

Psychodiagnostiek

De behandelvorm kan bestaan uit individuele gesprekstherapie met het kind / de jongere, ouderbegeleiding, gezinstherapie. De frequentie (wekelijks, tweewekelijks,…) wordt tevens in overleg met de ouders en/of kind beslist.

 

Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders

Julie Vandewallemore_vert
Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
0474/28.25.24
julie@listoire.be

Julie Vandewalleclose

Specificaties: 

 • Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
 • Doctor in de Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologencommisienummer 872110064

Julie Vandewalle - ERKEND PSYCHOLOOG  2017

logo psychologencommissie

 

 

Ik ben Julie Vandewalle. In 2010 studeerde ik af als klinisch psychologe aan universiteit Gent. Vervolgens ging ik aan universiteit Gent aan de slag als onderzoeker en docent binnen de opleiding Master Klinische Psychologie. Daarnaast was ik actief als klinisch psycholoog binnen een psychologisch centrum met als doelgroep kinderen, jongeren en hun ouders.
 
In 2016 behaalde ik mijn doctoraat binnen het vakgebied Klinische Ontwikkelingspsychologie. Mijn onderzoek focuste zich op het eetgedrag van kinderen en jongeren. Daarnaast organiseerde ik workshops voor zorgfiguren omtrent het aanpakken van selectief eten bij kinderen.

Momenteel ben ik werkzaam als docent aan de hogeschool VIVES, opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie. Daarnaast volg ik een bijkomende therapieopleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren.

Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders

Liesbeth Vannestemore_vert
Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
0484/16.60.64
liesbeth@listoire.be

Liesbeth Vannesteclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
 • Psychotherapeut
 • Erkend door de psychologencommisie: erkenningsnummer 842116710

Liesbeth VANNESTE - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Ik ben Liesbeth Vanneste, afgestudeerd in 2007 als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Na mijn opleiding ging ik aan de slag als begeleidster voor kinderen en jongeren met ASS, DCD of leerproblemen die in het gewoon onderwijs les volgen. Tot op heden werk ik als ondersteuner in het onderwijs. Dit betekent dat ik samen met leerkrachten, ouders en kinderen op zoek ga naar hoe zij zich het best kunnen ontwikkelen op school. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij sterk voorop.

Vorig jaar volgde ik een opleiding kinderyoga. Tijdens het werk merkte ik dat kinderen steeds vaker moeten presteren en erg veel druk ervaren. Tijdens de yoga kunnen ze even tot rust komen en zichzelf beter leren kennen in een veilige omgeving.

Vanuit mijn ervaringen en mijn overtuiging van het belang om op zoek te gaan naar de sterktes en kwaliteiten van elk kind startte ik in oktober 2017 een therapieopleiding in de oplossingsgerichte therapie bij het Korzybski instituut.

Klinisch psycholoog voor jongeren en hun ouders

Liselotte Van Lanckermore_vert
Klinisch psycholoog voor jongeren en hun ouders
0486/67.94.41
liselotte@listoire.be

Liselotte Van Lanckerclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog
 • Erkend door de psychologen commissie: erkenningsnummer 792118467

Liselotte VAN LANCKER - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Hallo, ik ben Liselotte, klinisch psycholoog, en werk met jongeren, kinderen en hun context.

In 2002 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Ik heb ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg en werk sinds 2014 in het Buitengewoon Onderwijs. Ik werk er met jongeren en kinderen met moeilijkheden in gedrag en emotionele problemen.

Ik ben er van overtuigd dat er achter al deze uitingsvormen vaak een heleboel verdriet, kwaadheid, frustratie, onbegrip, … schuilgaat. In de eerste plaats vind ik het belangrijk om hier als psycholoog ruimte voor te maken.

Kinderen en jongeren staan niet alleen in de wereld. Ze krijgen te maken met een heleboel beïnvloedende factoren zoals schoolse of sociale druk, scheiding, stress, . De ruimere context zoals kerngezin, school en andere belangrijke betrokkenen spelen dan ook een rol binnen de begeleiding van de jongere/het kind.

Om te begrijpen wat er speelt in een jongere of kind is er telkens een grote afstemming met hun leefwereld nodig. Ik geloof dat elke jongere zijn eigen taal en middelen heeft om zijn binnenste, wat hem of haar bezighoudt, te tonen. Samen creatief op zoek gaan naar deze vertaling staat dan ook voorop in mijn werkwijze.

Eens we, alle betrokken partijen, zicht hebben op de samenhang van de verschillende factoren en de krachten, kan gezocht worden naar evenwicht zodat verder groeien weer mogelijk wordt.

Werkwijze

Je kan je telefonisch aanmelden of door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Indien u op de voicemail terecht komt of het aanmeldingsformulier online invulde nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Vervolgens worden ouders alsook kind / jongere uitgenodigd om via enkele gesprekken het probleem in kaart te brengen. Tijdens deze gesprekken worden mogelijks enkele testen en/of vragenlijsten afgenomen. Ook thuisobservatie behoort tot de mogelijkheden. De bedoeling is om een gedetailleerd beeld te krijgen van het probleem om vervolgens een passende behandeling te kunnen voorstellen.

Tijdens een adviesgesprek wordt samen met de ouders en/of kind de verzamelde informatie besproken. Daaraan gekoppeld wordt in overleg met de ouders en/of kind een behandelplan opgesteld. Indien wij u niet zelf kunnen verder helpen met betrekking tot jouw vraag, zorgen we voor een gerichte doorverwijzing naar een collega-psycholoog, of collega zorgverlener.

Na het adviesgesprek vangt de eigenlijke fase van begeleiding of therapie aan. Dit kan kortdurend zijn (een gering aantal sessies) of kan een langdurend proces zijn, afhankelijk van jouw vraag en noden. De behandelvorm kan bestaan uit individuele gesprekstherapie met het kind / de jongere, ouderbegeleiding, gezinstherapie en therapie aan huis. De frequentie (wekelijks, tweewekelijks,…) wordt tevens in overleg met de ouders en/of kind beslist. Daarnaast beslissen we ook gezamenlijk hoe en wanneer we afronden. Soms kunnen de sessies afgebouwd worden of minder frequent ingepland worden. Uiteraard zijn jouw wensen hier doorslaggevend in.

Tarieven

Soort sessie Tarief
Individuele sessie kind (45min) 50 euro
Oudergesprek (50min-1u) 55 euro
Schooloverleg/overleg met externen 55 euro+ kilometervergoeding (0,34 per km)
Huisbezoek/sessie op verplaatsing 55 euro+ kilometervergoeding (0,34 per km)
Intelligentieonderzoek (1u30 à 2u) 150 euro
Concentratieonderzoek (1u30) 150 euro

.

                       Terugbetaling per mutualiteit voor kinderen en jongeren

Christelijke Mutualiteit (CM)

Voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar en indien je kinderbijslag geniet zijn er tot 12 tegemoetkomingen per lid voorzien (eenmalig). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Bond Moyson

Terugbetaling voor jongeren tot en met 18 jaar: 50% van de kosten met een maximaal bedrag van 250 euro.

Voorschrift van arts is nodig.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Een tegemoetkoming van 10 euro per sessie en dat voor maximum 10 sessies per kind per kalenderjaar.

Partena

Jongeren met recht op kinderbijslag, krijgen 20 euro per sessie terugbetaald voor maximum 6 sessies per jaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voor kinderen en jongeren tot en met 18jaar is er een terugbetaling voor psychologische begeleiding van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Liberale Mutualiteit

20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

60% van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

Groepspraktijk LISTOIRE - Kortrijksestraat 66b 8520 Kuurne - nullinfo@listoire. - 0475/70. 19. 66 -